Henkilörekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hyvinvointipalvelu Jaana Lautamajan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 12.10.2018

1. Rekisterinpitäjä

Hyvinvointipalvelu Jaana Lautamaja
Hakalankatu 16, 60100 Seinäjoki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jaana Lautamaja hyvinvointipalvelulautamaja@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön (dokumentoitu ja vapaaehtoinen suostumus. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen (kuten tutkimus, hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta) ja ylläpito sisältäen laskutuksen.

Ylläpito perustuu henkilötietolakiin (10§ 523/99) ja lakiin yksityisestä teveydenhuollosta ( 10§ 152/1990)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • henkilön nimi ja henkilöturvatunnus
  • sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero
  • asiakashistoria
  • mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat mm. asiakkaan antamat tiedot ja tutkimusten ja hoidon yhteydessä syntyneet tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallennetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaan.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallennetut tietonsa ja vaatia korjaamaan puutteelliset tiedot tai vaatia niihin oikaisua. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen tai vanhentuneen henkilötiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.